Taxe și impozite

Proces verbal afisaj executari silite dosar nr 470,474,464,459/2018

 

Proces verbal afisaj executari silite nr. 451;452;443

SOMATII SI PV DE AFISAJ 30102018

Cont unic amenzi 17.09.2018

Formulare ITL

Anexa nr. 1 – Model 2016 ITL Regim special – 001

Anexa nr. 2 – Model 2016 ITL – 002 impozit cladiri PJ

Anexa nr. 3 – Model 2016 ITL-003

Anexa nr. 4 – Model 2016 ITL – 004 DeclarTeren-PJ

Anexa nr. 5 – Model 2016 ITL – 005 Decl-auto -PF-PJ

Anexa nr. 6 – Model 2016 ITL – 006 Decl-auto-Peste12Tone -PF-PJ

Anexa nr. 7 – Model 2016 ITL – 007 Decl-barci -PF-PJ

Anexa nr. 8 – Model 2016 ITL – 008 Decizie Impunere PF

Anexa nr. 9 – Model 2016 ITL – 009 Decizie Impunere PJ

Anexa nr. 10 – Model 2016 ITL – 010 Cerere-Certif-PF

Anexa nr. 11 – Model 2016 ITL – 011 Certificat-PF

Anexa nr. 12 – Model 2016 ITL – 012 CerereCertificat-PJ

Anexa nr. 13 – Model 2016 ITL – 013 Certificat-PJ

Anexa nr. 14 – Model 2016 ITL – 014 DeclarDecizReclamaPubl

Anexa nr. 15 – Model 2016 ITL – 015 DeclarDecizAfisaj

Print